Ramazan 2018 26 Mayıs 2018 Cumartesi

  • İMSAK 03:34
  • GÜNEŞ 05:25
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:57
  • AKŞAM 20:24
  • YATSI 22:07
  • İFTARA KALAN SÜRE

63 yıldır süren davada yeni gelişme

Adatepe ve Konacık mahallelerinin yıllardır çözümleyemediği Bey Davası’na şimdi de 2B davası eklendi. Alibey mirasçıları 2000 yılında açtıkları yeni bir davayla üzerlerine tapulu olduğunu öne sürdükleri 13.500 dönüm arazi için 2B statüsü uygulanmasına itiraz etmiş.

63 yıldır süren davada yeni gelişme

1 Ha­zi­ran Per­şem­be ak­şa­mı Ada­te­pe’de dü­zen­le­nen bir top­lan­tı­ya da­vet­li ola­rak ka­tı­la­rak konu hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­de bu­lu­nan Ka­ra­su Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Av. Recep Öz­de­mir, va­tan­daş­la­rın ço­ğu­nun son açı­lan da­va­dan ha­ber­li ol­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Öz­de­mir ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri şöyle an­lat­tı:

Akgöl ta­pu­ya dahil

Ada­te­pe’de 1952 yı­lın­da orman tah­dit sı­nır­la­ma­sı geç­miş. Ali­bey mi­ras­çı­la­rı 1973 yı­lın­da Sa­kar­ya As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si’nde orman tah­di­di­ne karşı dava aç­mış­lar. Orman Ka­dast­ro Ko­mis­yo­nu ra­po­run­da, göl ve akar­su­la­rın dev­le­tin hüküm ve ta­sar­ru­fun­da ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek özel mül­ki­ye­te konu ola­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­miş. Ancak mi­ras­çı­lar mah­ke­me­ye tapu ibraz edin­ce Akgöl’ün de için­de ol­du­ğu tüm ara­zi­le­rin Ali­bey’e ait ol­du­ğu ka­ra­rı­nı ve­ril­miş. 

Orman ka­dast­ro­su

1989’da bu kez 2B ka­dast­ro­su baş­la­mış. Orman vas­fı­nı kay­bet­miş ve bir daha or­ma­na dö­nü­şü­mü müm­kün ol­ma­yan ara­zi­ler Ha­zi­ne adına orman dı­şı­na çı­ka­rıl­mış. Bu ça­lış­ma 1990 yı­lın­da ta­mam­lan­mış. 2000 yı­lın­da Ali­bey mi­ras­çı­la­rı Ka­ra­su As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si’nde yeni bir dava aça­rak Ada­te­pe’de 7.300 dönüm ara­zi­de top­lam 887 par­sel, Ko­na­cık’ta da 6.200 dönüm 149 par­sel 2B vas­fın­da­ki ta­pu­lu ol­du­ğu­nu ve 2B uy­gu­la­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı öne sür­müş­ler.”

Ada­te­pe taraf değil

2000 yı­lın­da baş­la­yan bu da­va­da 2007 yı­lın­da bu­ra­da bir keşif ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Av. Recep Öz­de­mir “Bu da­va­da Ali­bey mi­ras­çı­la­rı da­va­cı ola­rak, Orman Ba­kan­lı­ğı, Tarım Ba­kan­lı­ğı ve Ha­zi­ne da­va­lı ola­rak taraf. Ada­te­pe ve Ko­na­cık taraf değil. Dos­ya­nın son du­ruş­ma­sın­da ‘Sa­kar­ya’da gö­rül­mek­te olan Bey Da­va­sı’nın dos­ya­la­rı­nın akı­be­ti­nin gö­rül­me­si­ne’ şek­lin­de karar ve­ril­miş” diye ko­nuş­tu.

Ta­pu­lar ge­çer­li mi?

Ada­te­pe ve Ko­na­cık’ta bun­dan sonra ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ko­nu­sun­da bilgi veren Av. Recep Öz­de­mir şun­la­rı söy­le­di: “Her iki ma­hal­le­de bu­lu­nan top­lam 13 bin 500 dönüm ara­zi­de yer alan 1.036 par­sel­ler kim­den kime in­ti­kal etti, bunu bi­le­ce­ğiz. Yar­gı­tay bozma ka­ra­rın­da yerel mah­ke­me­ye bu ta­pu­la­rın mu­te­ber olup ol­ma­dı­ğı­nı sorup araş­tı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yor. 1947’de Ali­bey mi­ras­çı­la­rı adına mu­te­ber olmuş, 1973’te bir daha mu­te­ber olmuş. Ancak Yar­gı­tay as­ke­ri fo­toğ­raf­lar esas alın­dı­ğın­da bu­ra­sı­nın hala ba­tak­lık gö­zük­tü­ğü­nü be­lir­ti­yor. Do­la­yı­sıy­la göl, nehir, deniz, akar­su ve or­man­la­rın özel mül­ki­ye­te konu ola­ma­ya­ca­ğı ger­çe­ği de var. Bu ger­çek or­ta­da ve Yar­gı­tay da ta­pu­nun geç­mi­şi­nin bir daha araş­tı­rıl­ma­sın­da fayda gö­rü­yor.”

Par­sel­ler kim­den in­ti­kal

Va­tan­da­şın yap­ma­sı ge­re­ken­le­ri sı­ra­la­yan Öz­de­mir şöyle ko­nuş­tu: “Diyor ki Yar­gı­tay, bu tapu 1896’da ve­ril­miş. 1913’lerde iptal edil­miş. 1947’de ye­ni­den ge­çer­li sa­yıl­mış. Va­tan­daş bu­ra­dan ha­re­ket­le Ali­bey mi­ras­çı­la­rı­nın aç­tı­ğı dava son­ra­sın­da el de­ğiş­ti­ren par­sel­le­rin kim­le­re geç­ti­ği­ni ve bu güne ge­lin­di­ği­ni öğ­re­nip mah­ke­me­ye su­na­cak. 3402 sa­yı­lı Ka­dast­ro Ka­nu­nu, ta­pu­da ma­li­ki belli ol­ma­yan, veya ta­pu­su ol­ma­yan ve malik hak­kın­da ga­ip­lik ka­ra­rı ve­ri­len her­han­gi bir ta­şın­ma­zı malik sı­fa­tıy­la 20 yıl zil­yet ola­rak kul­la­nan ora­nın sa­hi­bi olur diyor. Bu ne­den­le va­tan­daş yı­lar­dır ekip biç­ti­ği ara­zi­si­nin ken­di­si­ne kim­den in­ti­kal et­ti­ği­ni, yani sil­si­le­si­ni öğ­ren­mek du­ru­mun­da. Mah­ke­me­ye bu bil­gi­ler mut­la­ka su­nul­ma­lı.”

Karasuhaber

karasu adatepe bey dava 2b
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Büyükşehir Basket çeyrek finalde veda etti
Büyükşehir Basket çeyrek finalde veda etti
Suç makinesi tutuklandı
Suç makinesi tutuklandı
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal