46 milyonluk davanın tarihi belli oldu

28-30 Eylül 2015 tarihleri arasında Karasu’da meydana gelen sel, afet gibi gösterildi. Kullanılan krediyle yapılan işlerde ‘ihaleye fesat karıştırıldığı’ iddiasıyla açılan dava, 8 Eylül 2017 Cuma günü başlıyor. İller Bankası’ndan 10 yıl vadeli olarak sağlanan 46 milyon TL’lil kredinin geri ödemesinin ise 76 milyon TL olacağı öne sürülüyor.

46 milyonluk davanın tarihi belli oldu

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na gön­de­ri­len 25 Mayıs 2016 ta­rih­li ra­por­la, iha­le­nin 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b mad­de­si­ne göre ilan­sız ola­rak, her­han­gi bir proje ve yer tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan; be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bil­gi­si ha­ri­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ne işa­ret edi­le­rek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı dahil 7 be­le­di­ye ça­lı­şa­nı ile iha­le­yi or­tak­la­şa alan şir­ket­ler kon­sor­si­yumu­nun 7 ele­ma­nı hak­kın­da so­ruş­tur­ma ya­pıl­ma­sı­ talep edil­di.

SAVCI DAVA AÇTI

So­ruş­tur­ma ev­ra­kı­nı in­ce­le­yen Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı Tevdi Ra­po­ru’nda ad­la­rı geçen 14 şüp­he­li­ye yö­ne­lik 1 Ocak 2017 ta­ri­hin­de baş­lat­tı­ğı ifade alma iş­le­mi­ni 14 Mart 2017’de ta­mam­la­dı. İddi­ala­rı ciddi bulan Sav­cı­lık, yap­tı­ğı so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da şüp­he­li­le­rin TCK’nın 235. mad­de­sin­de yer alan iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma su­çu­nu iş­le­dik­le­ri ka­na­atiy­le yar­gı­lan­ma ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di ve 19 Nisan 2017 ta­ri­hin­de Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’nde dava açtı.

DURUŞMA 8 EYLÜL’DE

5 Mayıs 2017’de dos­ya­yı in­ce­le­yen As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si Ceza Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu’nun 175. mad­de­si­ne göre id­di­ana­me­yi kabul ede­rek sa­nık­lar hak­kın­da ko­vuş­tur­ma baş­la­tıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı. Mah­ke­me 8 Mayıs 2015 ta­ri­hin­de de dos­ya­da adı geçen ku­rum­lar­dan ay­rın­tı­lı bilgi is­ten­me­si ile bazı sa­nık­lar­la il­gi­li sa­vun­ma ve de­lil­le­rin tes­pi­ti için ki­şi­le­rin ad­res­le­rin­de­ki il­gi­li mah­ke­me­le­re ta­li­mat ya­zıl­ma­sı­nı ka­rarlaş­tı­rıp 8 Eylül 2017 gü­nü­nü du­ruş­ma ta­ri­hi ola­rak be­lir­le­di.

GERİ DÖNÜŞ 76 MİLYON

Diğer ta­raf­tan, Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça’nın ra­po­ru­nun ‘TAHLİL’ baş­lık­lı bö­lü­mün­de il­ginç bir ay­rın­tı yer aldı. Çaça, iha­le­nin fi­nans­ma­nı için İller Ban­ka­sı’ndan 20 yıl va­dey­le KDV dahil 45 mil­yon 659 bin TL kredi kul­la­nıl­dı­ğı­nı ve bu kre­di­nin yak­la­şık geri öde­me­si­nin 137 mil­yon TL ol­du­ğu­nu öne sü­rdü. 
Ancak kre­di­nin 10 yıl­lık ola­rak de­ğiş­ti­ril­di­ği ve buna göre geri öde­me­nin 30 mil­yon TL fa­iz­le yak­la­şık 76 mil­yon TL olacağı­ de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor.

Karasuhaber

karasu iller bankası kredi soruşturma karasu belediyesi dava
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
‘Riksli masada kalır’ denildi ama
‘Riksli masada kalır’ denildi ama
Ada treni için konuştu
Ada treni için konuştu
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal