46 milyonluk davada ilginç bağlantılar

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma so­nu­cu, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma id­di­asıy­la dava açıl­ma­sı­na zemin ha­zır­la­yan ra­por­da, davet usu­lüy­le iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma­la­ra yö­ne­lik çeşit­li suç­la­ma­lar yer alı­yor. İddi­aya göre fir­ma­lar ara­sın­da oluş­tu­ru­lan iş ortaklıkları ihale iptalini gerektiriyor. Ko­mis­yo­na su­nu­lan iş de­net­le­me bel­ge­si­nin de ge­rek­li şart­la­rı ta­şı­ma­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.

46 milyonluk davada ilginç bağlantılar

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 75 say­fa­lık ‘Tevdi Ra­po­ru’nda id­di­alar şöyle sı­ra­la­nı­yor:

   “28-30 Eylül 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ka­ra­su’da mey­da­na gelen sel olayı sebep gös­te­ri­le­rek, selde zarar gören yer­le­rin ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı, de­re­le­rin ıs­la­hı, semt sa­ha­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­nın ıs­la­hı v.b. hu­sus­la­rı ileri sü­rü­le­rek 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b mad­de­si­ne göre ilan­sız ola­rak, her­han­gi bir proje, yer tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan An­ka­ra mer­kez­li En­kim-Va­di Bo­ta­nik Şir­ket­ler Kon­sor­si­yu­mu­na KDV dahil 45.659.842 TL bedel ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ihale ya­pıl­dı­ğı, bu iha­le­nin ka­mu­oyu­nun, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bil­gi­si ha­ri­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, doğal afet (sel bas­kı­nı) ne­de­ni ile ne­re­de ne kadar zarar tes­pi­ti ya­pıl­dı­ğı­nın, hangi ma­hal­le, cadde ve so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var ya­pı­la­ca­ğı, kaç met­re­ka­re as­falt ve parke taşı dö­şe­ne­ce­ği­nin belli ol­ma­dı­ğı, ana ar­ter­le­rin ya­pı­mı­nın bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin gö­re­vi ol­ma­sı­na rağ­men ihale kap­sa­mı­na dahil edil­di­ği, kış ay­la­rın­da bu iş­le­rin ya­pı­la­ma­ya­cak ol­ma­sı­na rağ­men mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 21/b’ye göre ihale ya­pıl­dı­ğı” iddia ko­nu­la­rın­dan iba­ret­tir.”

Ye­ter­siz belge id­di­ası

   So­ruş­tur­ma ra­po­ru­nun 18-21 say­fa­la­rın­da, iha­le­ye ka­tı­lan­la­rın ko­mis­yo­na sun­mak zo­run­da ol­duk­la­rı ‘İş De­ne­yi­mi Bel­ge­si’nde de ya­sa­nın ön­gör­dü­ğü şart­la­ra uyul­ma­dı­ğı­na işa­ret edi­li­yor. İddi­aya göre Enkim Ener­ji-Va­di Bo­ta­nik or­tak­lı­ğı­nın Ziya Öz­ka­ra’ya ait Enkim Ener­ji’nin %51 hisse ile or­ta­ğı gö­rü­nen de­net­le­me bel­ge­si­ni kul­la­na­rak iha­le­yi ka­zan­dı­ğı, ancak ya­pı­lan in­ce­le­me­de Ziya Öz­ka­ra’nın, ya­sa­nın ön­gör­dü­ğü şart olan Enkim Ener­ji’de geç­mi­şe dönük en az bir yıl­lık or­tak­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği­ne vurgu ya­pı­lı­yor.

Bilgi istedi

   Kont­ro­lör Çaça 22 Mart 2016 ta­ri­hin­de Baş­kent Vergi Da­ire­si’nden şir­ke­tin or­tak­lık bil­gi­le­ri­ni is­te­miş. Baş­kent Vergi Da­ire­si ya­zı­sın­da “Ziya Öz­ka­ra isim­li şah­sın Enkim Ener­ji or­ta­ğı ol­du­ğu­na dair tarh dos­ya­sın­da ve Bilgi İşlem Mer­ke­zi ka­yıt­la­rın­da her­han­gi bir bil­gi­ye rast­la­nıl­ma­dı­ğı” be­lir­til­miş. Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü Çaça 15 Kasım 2015 ta­rih­li ola­ğan genel ku­rul­da mu­va­za­alı hisse devri ile Ziya Öz­ka­ra’yı ge­ri­ye dönük ola­rak şir­ket or­ta­ğı ya­pıl­dı­ğı­nın sap­tan­dı­ğı­na işa­ret ede­rek “Sahte belge sunan her iki firma or­tak­lı­ğı­nın iha­le­den elen­me­si ge­re­kir­di” diyor.

Fir­ma­lar ak­ra­ba çıktı!

   So­ruş­tur­ma ra­po­ru­nun 22-25. say­fa­la­rın­da da iha­le­nin re­ka­bet or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ği iz­le­ni­mi ve­ril­me­si için davet edi­len fir­ma­la­ra ait de­tay­lı bil­gi­ler yer alı­yor. Fir­ma­lar ile oluş­tu­ru­lan iş or­tak­lık­la­rı­nın bir­bir­le­riy­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu öne sü­rü­len ra­por­da bu iliş­ki­le­re ör­nek­ler ve­ri­li­yor.

   Buna göre Akma Grup’un ad­re­si, te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı (1328 sok. 10/A Öveç­ler - Çan­ka­ya/AN­KA­RA, tel: 0312 472 20 98, faks: 0312 480 18 39) Enkim Ener­ji ile aynı... VDK Yapı’ya faks ile ya­pı­lan davet ya­zı­sı teb­li­ğin­de, faks çe­ki­len ve teb­liğ ya­pı­lan nu­ma­ra­la­rın (0312 473 75 83) Dağ­de­mir İnşaat mu­ha­se­be­ci­si İbra­him Tek­pı­nar’a ait ol­du­ğu ra­por­da bel­ge­le­riy­le bir­lik­te yer alı­yor. So­ruş­tur­ma ra­po­run­da ay­rı­ca Ka­ra­su’daki iha­le­ye davet edi­len 6 fir­ma­nın 2014’te Ela­zığ, 2013’te Aydın ve Ay­va­lık’ta, 2015’te Çorum, 2013’te Çan­ka­ya’da üst­len­dik­le­ri iha­le­ler­de­ki or­tak­lık­la­rın­dan da bel­ge­le­re da­ya­lı ör­nek­ler ve­ri­li­yor.

Teklifler aynı elden

   So­ruş­tur­ma ra­po­run­da dik­kat çeken bir başka ay­rın­tı da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne su­nu­lan tek­lif mek­tup­la­rı­nın aynı elden çık­tı­ğı şek­lin­de­ki iddia…

   Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü Fatih Ça-ça ra­po­ru­nun 25-26. say­fa­la­rın­da iha­le­ye tek­lif veren fir­ma­la­rın birim cet­vel­le­ri in­ce­le­di­ğin­de, fir­ma­la­rın birim fiyat tek­lif cet­vel­le­ri­nin yazı tip­le­ri­nin bir­bi­ri­nin aynı ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Çaça sa­de­ce (iha­le­yi alan) Enkim Ener­ji Kim­ya-Va­di Bo­ta­nik iş or­tak­lı­ğı­nın ha­zır­la­dı­ğı tek­lif cet­ve­lin­de ise punto de­ğe­ri­nin fark­lı­lık gös­ter­me­si için 2 pik­sel ar­tı­rıl­dı­ğı­na vurgu ya­pa­rak şu tes­pit­te bu­lu­nu­yor:

4,7 mil­yon­da bir ih­ti­mal!

   “Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak is­tek­li­le­re ve­ri­len ve ihale do­kü­man­la­rı için­de yer alan birim fiyat tek­lif cet­ve­lin­de sıra no, iş ka­le­mi no, iş ka­le­mi­nin adı ve kısa açık­la­ma­sı, ölçü birim , mik­ta­rı, tek­lif edi­len birim fiyat sü­tun­la­rın­da­ki ve­ri­le­rin sol üst kö­şe­ye da­ya­lı (stan­dart form) ol­ma­sı­na rağ­men; iha­le­ye tek­lif sunan üç iş or­tak­lı­ğı­nın da tek­lif cet­vel­le­rin­de, sıra no, mik­ta­rı, tek­lif edi­len birim fiyat, tu­ta­rı sü­tun­la­rı­nın sağ or­ta­ya da­ya­lı ol­du­ğu; iş ka­le­mi, iş no, iş ka­le­mi­nin adı ve kısa açık­la­ma­sı, ölçü birim sü­tun­la­rın­da­ki ya­zı­la­rın ise sol or­ta­ya da­ya­lı ol­du­ğu; bu du­ru­mun is­ta­tik­sel ola­rak he­sap­lan­ma­sı du­ru­mun­da iha­le­ye tek­lif veren üç iş or­tak­lı­ğı­na ait tek­lif mek­tup­la­rın­da yer alan ve­ri­le­rin bir­bir­le­ri ile aynı ola­cak şe­kil­de ko­num­lan­dı­rı­la­bil­me ih­ti­ma­li­nin is­ta­tik­sel ola­rak (kom­bi­nas­yo­nu) 4 mil­yon 782 bin 696’da bir gö­rü­le­bi­lir.”

Tek­lif­ler aynı

   İha­le­ye da­vet­li fir­ma­la­rın tek­lif­le­ri­nin in­ce­len­me­sin­de çıkan so­nu­ca da dik­kat çeken Kont­ro­lör Çaça ra­por­da şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nu­yor:

   “Dağ­de­mir Gi­ri­şim­ci­ler ile, Al­san­cak Yapı HSY Yapı iş or­tak­lı­ğı­nın sun­muş ol­duk­la­rı birim fiyat tek­lif cet­vel­le­ri­nin bi­re­bir aynı ol­du­ğu, bu kap­sam­da Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ihale do­kü­ma­nı kap­sa­mın­da su­nu­lan stan­dart for­mun ak­si­ne bu iki iş or­tak­lı­ğı­nın birim fiyat tek­lif cet­ve­lin­de be­lir­ti­len “iş ka­le­mi­nin adı ve kısa açık­la­ma­sı” sü­tu­nun­da­ki bütün sa­tır­la­rın (127 sa­tı­rın) satır ara­lık­la­rı­nın bi­re­bir aynı ol­du­ğu, iş ka­le­mi il­gi­li ola­rak sa­tır­lar­da yer alan ya­zı­la­rın iki tek­lif cet­ve­lin­de de aynı yerde baş­la­yıp aynı yerde bit­ti­ği, yazı ka­rak­ter­le­ri ve yazı ti­pi­nin dahi aynı ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la bu tek­lif mek­tup­la­rı­nın aynı elden dü­zen­len­di­ği,

   -İha­le­ye tek­lif veren fir­ma­lar 20.11.2015 ta­ri­hin­de ihale do­kü­ma­nı­nı be­le­di­ye­den al­ma­la­rı­na rağ­men; Vadi Bo­ta­nik 20.11.2015 ta­rih­li 1.270.000.00 TL’lik ge­çi­ci te­mi­nat ve banka re­fe­rans mek­tu­bu­nu,

   -Dağ­de­mir 17.11.2015 ta­rih­li 1.285.000.00 TL’lik ge­çi­ci te­mi­nat ve banka re­fe­rans mek­tu­bu­nu,

   -Al­san­cak Yapı 17.11.2015 ta­rih­li 1.300.000.00 TL’lik ge­çi­ci te­mi­nat ve banka re­fe­rans mek­tu­bu­nu te­da­rik et­ti­ği,

 Bu fir­ma­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı edin­me­den tek­lif ede­cek­le­ri be­de­lin %3 den fazla te­mi­nat mek­tu­bu baş­vu­ru­la­rı yap­ma­la­rı­nın da ol­duk­ça dü­şün­dü­rü­cü ol­du­ğu, zira ihale do­kü­ma­nı alın­ma­dan ve ihale do­kü­ma­nın­da­ki tek­nik şart­na­me ima­lat ka­lem­le­ri­ne ba­kıl­ma­dan iha­le­de tek­lif edi­lecek be­de­lin %3 den az ol­ma­ya­cak ge­çi­ci te­mi­nat mek­tu­bu be­de­li­nin be­lir­len­me­si­nin ola­nak­sız ol­du­ğu, bu ne­den­le fir­ma­la­rın yak­la­şık ma­li­yet bil­gi­le­rin­den ha­ber­dar ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır.”

Karasuhaber

karasu ihale dava rapor
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 523 yıllık tarihi 2. Beyazıt Köprüsü havadan görüntülendi
523 yıllık tarihi 2. Beyazıt Köprüsü havadan görüntülendi
Otomobil ve iş yerlerine dadanan hırsız yakalandı
Otomobil ve iş yerlerine dadanan hırsız yakalandı
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal