46 milyonluk davada ilginç bağlantılar

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma so­nu­cu, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­ma id­di­asıy­la dava açıl­ma­sı­na zemin ha­zır­la­yan ra­por­da, davet usu­lüy­le iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma­la­ra yö­ne­lik çeşit­li suç­la­ma­lar yer alı­yor. İddi­aya göre fir­ma­lar ara­sın­da oluş­tu­ru­lan iş ortaklıkları ihale iptalini gerektiriyor. Ko­mis­yo­na su­nu­lan iş de­net­le­me bel­ge­si­nin de ge­rek­li şart­la­rı ta­şı­ma­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.

46 milyonluk davada ilginç bağlantılar

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 75 say­fa­lık ‘Tevdi Ra­po­ru’nda id­di­alar şöyle sı­ra­la­nı­yor:

   “28-30 Eylül 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ka­ra­su’da mey­da­na gelen sel olayı sebep gös­te­ri­le­rek, selde zarar gören yer­le­rin ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı, de­re­le­rin ıs­la­hı, semt sa­ha­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­nın ıs­la­hı v.b. hu­sus­la­rı ileri sü­rü­le­rek 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b mad­de­si­ne göre ilan­sız ola­rak, her­han­gi bir proje, yer tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan An­ka­ra mer­kez­li En­kim-Va­di Bo­ta­nik Şir­ket­ler Kon­sor­si­yu­mu­na KDV dahil 45.659.842 TL bedel ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ihale ya­pıl­dı­ğı, bu iha­le­nin ka­mu­oyu­nun, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bil­gi­si ha­ri­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, doğal afet (sel bas­kı­nı) ne­de­ni ile ne­re­de ne kadar zarar tes­pi­ti ya­pıl­dı­ğı­nın, hangi ma­hal­le, cadde ve so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var ya­pı­la­ca­ğı, kaç met­re­ka­re as­falt ve parke taşı dö­şe­ne­ce­ği­nin belli ol­ma­dı­ğı, ana ar­ter­le­rin ya­pı­mı­nın bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin gö­re­vi ol­ma­sı­na rağ­men ihale kap­sa­mı­na dahil edil­di­ği, kış ay­la­rın­da bu iş­le­rin ya­pı­la­ma­ya­cak ol­ma­sı­na rağ­men mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 21/b’ye göre ihale ya­pıl­dı­ğı” iddia ko­nu­la­rın­dan iba­ret­tir.”

Ye­ter­siz belge id­di­ası

   So­ruş­tur­ma ra­po­ru­nun 18-21 say­fa­la­rın­da, iha­le­ye ka­tı­lan­la­rın ko­mis­yo­na sun­mak zo­run­da ol­duk­la­rı ‘İş De­ne­yi­mi Bel­ge­si’nde de ya­sa­nın ön­gör­dü­ğü şart­la­ra uyul­ma­dı­ğı­na işa­ret edi­li­yor. İddi­aya göre Enkim Ener­ji-Va­di Bo­ta­nik or­tak­lı­ğı­nın Ziya Öz­ka­ra’ya ait Enkim Ener­ji’nin %51 hisse ile or­ta­ğı gö­rü­nen de­net­le­me bel­ge­si­ni kul­la­na­rak iha­le­yi ka­zan­dı­ğı, ancak ya­pı­lan in­ce­le­me­de Ziya Öz­ka­ra’nın, ya­sa­nın ön­gör­dü­ğü şart olan Enkim Ener­ji’de geç­mi­şe dönük en az bir yıl­lık or­tak­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği­ne vurgu ya­pı­lı­yor.

Bilgi istedi

   Kont­ro­lör Çaça 22 Mart 2016 ta­ri­hin­de Baş­kent Vergi Da­ire­si’nden şir­ke­tin or­tak­lık bil­gi­le­ri­ni is­te­miş. Baş­kent Vergi Da­ire­si ya­zı­sın­da “Ziya Öz­ka­ra isim­li şah­sın Enkim Ener­ji or­ta­ğı ol­du­ğu­na dair tarh dos­ya­sın­da ve Bilgi İşlem Mer­ke­zi ka­yıt­la­rın­da her­han­gi bir bil­gi­ye rast­la­nıl­ma­dı­ğı” be­lir­til­miş. Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü Çaça 15 Kasım 2015 ta­rih­li ola­ğan genel ku­rul­da mu­va­za­alı hisse devri ile Ziya Öz­ka­ra’yı ge­ri­ye dönük ola­rak şir­ket or­ta­ğı ya­pıl­dı­ğı­nın sap­tan­dı­ğı­na işa­ret ede­rek “Sahte belge sunan her iki firma or­tak­lı­ğı­nın iha­le­den elen­me­si ge­re­kir­di” diyor.

Fir­ma­lar ak­ra­ba çıktı!

   So­ruş­tur­ma ra­po­ru­nun 22-25. say­fa­la­rın­da da iha­le­nin re­ka­bet or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ği iz­le­ni­mi ve­ril­me­si için davet edi­len fir­ma­la­ra ait de­tay­lı bil­gi­ler yer alı­yor. Fir­ma­lar ile oluş­tu­ru­lan iş or­tak­lık­la­rı­nın bir­bir­le­riy­le bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu öne sü­rü­len ra­por­da bu iliş­ki­le­re ör­nek­ler ve­ri­li­yor.

   Buna göre Akma Grup’un ad­re­si, te­le­fon ve faks nu­ma­ra­sı (1328 sok. 10/A Öveç­ler - Çan­ka­ya/AN­KA­RA, tel: 0312 472 20 98, faks: 0312 480 18 39) Enkim Ener­ji ile aynı... VDK Yapı’ya faks ile ya­pı­lan davet ya­zı­sı teb­li­ğin­de, faks çe­ki­len ve teb­liğ ya­pı­lan nu­ma­ra­la­rın (0312 473 75 83) Dağ­de­mir İnşaat mu­ha­se­be­ci­si İbra­him Tek­pı­nar’a ait ol­du­ğu ra­por­da bel­ge­le­riy­le bir­lik­te yer alı­yor. So­ruş­tur­ma ra­po­run­da ay­rı­ca Ka­ra­su’daki iha­le­ye davet edi­len 6 fir­ma­nın 2014’te Ela­zığ, 2013’te Aydın ve Ay­va­lık’ta, 2015’te Çorum, 2013’te Çan­ka­ya’da üst­len­dik­le­ri iha­le­ler­de­ki or­tak­lık­la­rın­dan da bel­ge­le­re da­ya­lı ör­nek­ler ve­ri­li­yor.

Teklifler aynı elden

   So­ruş­tur­ma ra­po­run­da dik­kat çeken bir başka ay­rın­tı da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne su­nu­lan tek­lif mek­tup­la­rı­nın aynı elden çık­tı­ğı şek­lin­de­ki iddia…

   Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü Fatih Ça-ça ra­po­ru­nun 25-26. say­fa­la­rın­da iha­le­ye tek­lif veren fir­ma­la­rın birim cet­vel­le­ri in­ce­le­di­ğin­de, fir­ma­la­rın birim fiyat tek­lif cet­vel­le­ri­nin yazı tip­le­ri­nin bir­bi­ri­nin aynı ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Çaça sa­de­ce (iha­le­yi alan) Enkim Ener­ji Kim­ya-Va­di Bo­ta­nik iş or­tak­lı­ğı­nın ha­zır­la­dı­ğı tek­lif cet­ve­lin­de ise punto de­ğe­ri­nin fark­lı­lık gös­ter­me­si için 2 pik­sel ar­tı­rıl­dı­ğı­na vurgu ya­pa­rak şu tes­pit­te bu­lu­nu­yor:

4,7 mil­yon­da bir ih­ti­mal!

   “Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak is­tek­li­le­re ve­ri­len ve ihale do­kü­man­la­rı için­de yer alan birim fiyat tek­lif cet­ve­lin­de sıra no, iş ka­le­mi no, iş ka­le­mi­nin adı ve kısa açık­la­ma­sı, ölçü birim , mik­ta­rı, tek­lif edi­len birim fiyat sü­tun­la­rın­da­ki ve­ri­le­rin sol üst kö­şe­ye da­ya­lı (stan­dart form) ol­ma­sı­na rağ­men; iha­le­ye tek­lif sunan üç iş or­tak­lı­ğı­nın da tek­lif cet­vel­le­rin­de, sıra no, mik­ta­rı, tek­lif edi­len birim fiyat, tu­ta­rı sü­tun­la­rı­nın sağ or­ta­ya da­ya­lı ol­du­ğu; iş ka­le­mi, iş no, iş ka­le­mi­nin adı ve kısa açık­la­ma­sı, ölçü birim sü­tun­la­rın­da­ki ya­zı­la­rın ise sol or­ta­ya da­ya­lı ol­du­ğu; bu du­ru­mun is­ta­tik­sel ola­rak he­sap­lan­ma­sı du­ru­mun­da iha­le­ye tek­lif veren üç iş or­tak­lı­ğı­na ait tek­lif mek­tup­la­rın­da yer alan ve­ri­le­rin bir­bir­le­ri ile aynı ola­cak şe­kil­de ko­num­lan­dı­rı­la­bil­me ih­ti­ma­li­nin is­ta­tik­sel ola­rak (kom­bi­nas­yo­nu) 4 mil­yon 782 bin 696’da bir gö­rü­le­bi­lir.”

Tek­lif­ler aynı

   İha­le­ye da­vet­li fir­ma­la­rın tek­lif­le­ri­nin in­ce­len­me­sin­de çıkan so­nu­ca da dik­kat çeken Kont­ro­lör Çaça ra­por­da şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nu­yor:

   “Dağ­de­mir Gi­ri­şim­ci­ler ile, Al­san­cak Yapı HSY Yapı iş or­tak­lı­ğı­nın sun­muş ol­duk­la­rı birim fiyat tek­lif cet­vel­le­ri­nin bi­re­bir aynı ol­du­ğu, bu kap­sam­da Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ihale do­kü­ma­nı kap­sa­mın­da su­nu­lan stan­dart for­mun ak­si­ne bu iki iş or­tak­lı­ğı­nın birim fiyat tek­lif cet­ve­lin­de be­lir­ti­len “iş ka­le­mi­nin adı ve kısa açık­la­ma­sı” sü­tu­nun­da­ki bütün sa­tır­la­rın (127 sa­tı­rın) satır ara­lık­la­rı­nın bi­re­bir aynı ol­du­ğu, iş ka­le­mi il­gi­li ola­rak sa­tır­lar­da yer alan ya­zı­la­rın iki tek­lif cet­ve­lin­de de aynı yerde baş­la­yıp aynı yerde bit­ti­ği, yazı ka­rak­ter­le­ri ve yazı ti­pi­nin dahi aynı ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la bu tek­lif mek­tup­la­rı­nın aynı elden dü­zen­len­di­ği,

   -İha­le­ye tek­lif veren fir­ma­lar 20.11.2015 ta­ri­hin­de ihale do­kü­ma­nı­nı be­le­di­ye­den al­ma­la­rı­na rağ­men; Vadi Bo­ta­nik 20.11.2015 ta­rih­li 1.270.000.00 TL’lik ge­çi­ci te­mi­nat ve banka re­fe­rans mek­tu­bu­nu,

   -Dağ­de­mir 17.11.2015 ta­rih­li 1.285.000.00 TL’lik ge­çi­ci te­mi­nat ve banka re­fe­rans mek­tu­bu­nu,

   -Al­san­cak Yapı 17.11.2015 ta­rih­li 1.300.000.00 TL’lik ge­çi­ci te­mi­nat ve banka re­fe­rans mek­tu­bu­nu te­da­rik et­ti­ği,

 Bu fir­ma­la­rın ihale do­kü­ma­nı­nı edin­me­den tek­lif ede­cek­le­ri be­de­lin %3 den fazla te­mi­nat mek­tu­bu baş­vu­ru­la­rı yap­ma­la­rı­nın da ol­duk­ça dü­şün­dü­rü­cü ol­du­ğu, zira ihale do­kü­ma­nı alın­ma­dan ve ihale do­kü­ma­nın­da­ki tek­nik şart­na­me ima­lat ka­lem­le­ri­ne ba­kıl­ma­dan iha­le­de tek­lif edi­lecek be­de­lin %3 den az ol­ma­ya­cak ge­çi­ci te­mi­nat mek­tu­bu be­de­li­nin be­lir­len­me­si­nin ola­nak­sız ol­du­ğu, bu ne­den­le fir­ma­la­rın yak­la­şık ma­li­yet bil­gi­le­rin­den ha­ber­dar ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır.”

Karasuhaber

karasu ihale dava rapor
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
DEAŞ operasyonunda bir tutuklama
DEAŞ operasyonunda bir tutuklama
4 ayda 279 silah ele geçirildi
4 ayda 279 silah ele geçirildi
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal