Kızılay Karasu'da 3,5 ton kumanya dağıttı

Kı­zı­lay Ka­ra­su Şu­be­si Ra­ma­zan do­la­yı­sıy­la ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ikin­ci kez gıda pa­ke­ti da­ğı­tı­mı­ ger­çek­leş­tir­di.

Kızılay Karasu'da 3,5 ton kumanya dağıttı

10 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü Ko­ca­ali yolu üze­rin­de­ki Kö­se­oğ­lu Te­sis­le­ri’nde ya­pı­lan da­ğı­tı­ma Kı­zı­lay Ka­ra­su Şu­be­si baş­ka­nı Adem Ekşi ne­za­ret etti. Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Baş­kan Ekşi, “Ra­ma­za­na gir­me­den önce 400 paket da­ğıt­tık. İkinci se­fe­ri de 15 gün son­ra­sı­na bı­rak­tık. Çünkü Ra­ma­zan ku­man­ya­la­rı çe­şit­li kişi ve ku­rum­lar ta­ra­fın­dan kut­sal ayın ba­şın­da da­ğı­tı­lı­yor, do­la­yı­sıy­la bay­ra­ma gi­rer­ken mut­fak tam takır olu­yor. Biz Kı­zı­lay ola­rak da­ğı­tım işini ikiye böl­me­yi uygun gör­dük” dedi.

‘İstismara izin vermedik’

Her iki da­ğı­tım­da yak­la­şık 3,5 ton ku­man­ya da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Kı­zı­lay Baş­ka­nı Adem Ekşi, 40 kilo ile 50 kilo ara­sın­da de­ği­şen ağır­lık­ta­ki ko­li­le­rin ço­cuk­la­ra çi­ko­la­ta dahil olmak üzere çok çe­şit­li yi­yecek mad­de­le­ri­ni içer­di­ği­ni be­lirt­ti. Da­ğı­tım lis­te­si­ne tüm ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın alın­ma­dı­ğı­na özel­lik­le işa­ret eden Adem Ekşi “Daha ön­ce­ki da­ğı­tım­la­rı­mız­da si­ya­se­tin ön plana alın­ma­sıy­la bazı is­tis­mar­la­rın söz ko­nu­su ol­du­ğu du­yum­la­rı­nı aldık. İhti­ya­cı ol­ma­yan­la­ra da ve­ril­di­ği şek­lin­de. Bu­ra­dan ha­re­ket­le titiz bir ça­lış­ma yap­tık ve yeni da­ğı­tı­mın ger­çek­ten ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­dik. Sa­nı­yo­rum bunu da ba­şar­dık” diye ko­nuş­tu.

Karasuhaber

kızılay karasu kumanya dağıtım
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çığ felaketinde Hendekli uzman çavuş yaralandı
Çığ felaketinde Hendekli uzman çavuş yaralandı
Halı sahada kalp krizi geçirip ölen İsmail'e acı veda
Halı sahada kalp krizi geçirip ölen İsmail'e acı veda
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal