Kızılay Karasu'da 3,5 ton kumanya dağıttı

Kı­zı­lay Ka­ra­su Şu­be­si Ra­ma­zan do­la­yı­sıy­la ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ikin­ci kez gıda pa­ke­ti da­ğı­tı­mı­ ger­çek­leş­tir­di.

Kızılay Karasu'da 3,5 ton kumanya dağıttı

10 Ha­zi­ran Cu­mar­te­si günü Ko­ca­ali yolu üze­rin­de­ki Kö­se­oğ­lu Te­sis­le­ri’nde ya­pı­lan da­ğı­tı­ma Kı­zı­lay Ka­ra­su Şu­be­si baş­ka­nı Adem Ekşi ne­za­ret etti. Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Baş­kan Ekşi, “Ra­ma­za­na gir­me­den önce 400 paket da­ğıt­tık. İkinci se­fe­ri de 15 gün son­ra­sı­na bı­rak­tık. Çünkü Ra­ma­zan ku­man­ya­la­rı çe­şit­li kişi ve ku­rum­lar ta­ra­fın­dan kut­sal ayın ba­şın­da da­ğı­tı­lı­yor, do­la­yı­sıy­la bay­ra­ma gi­rer­ken mut­fak tam takır olu­yor. Biz Kı­zı­lay ola­rak da­ğı­tım işini ikiye böl­me­yi uygun gör­dük” dedi.

‘İstismara izin vermedik’

Her iki da­ğı­tım­da yak­la­şık 3,5 ton ku­man­ya da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Kı­zı­lay Baş­ka­nı Adem Ekşi, 40 kilo ile 50 kilo ara­sın­da de­ği­şen ağır­lık­ta­ki ko­li­le­rin ço­cuk­la­ra çi­ko­la­ta dahil olmak üzere çok çe­şit­li yi­yecek mad­de­le­ri­ni içer­di­ği­ni be­lirt­ti. Da­ğı­tım lis­te­si­ne tüm ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın alın­ma­dı­ğı­na özel­lik­le işa­ret eden Adem Ekşi “Daha ön­ce­ki da­ğı­tım­la­rı­mız­da si­ya­se­tin ön plana alın­ma­sıy­la bazı is­tis­mar­la­rın söz ko­nu­su ol­du­ğu du­yum­la­rı­nı aldık. İhti­ya­cı ol­ma­yan­la­ra da ve­ril­di­ği şek­lin­de. Bu­ra­dan ha­re­ket­le titiz bir ça­lış­ma yap­tık ve yeni da­ğı­tı­mın ger­çek­ten ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­dik. Sa­nı­yo­rum bunu da ba­şar­dık” diye ko­nuş­tu.

Karasuhaber

kızılay karasu kumanya dağıtım
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
400 kiloluk boğayı böyle kurtardılar
400 kiloluk boğayı böyle kurtardılar
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı yakalandı!
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı yakalandı!
taraklı termal taraklı termal taraklı termal taraklı termal